نام بخش دهستان جمیعت (سرشماری ۱۳۸۵)
ابربکوه مرکزی دهستان غربی ۲۱۱
ارالوی بزرگ هیر دهستان فولادلوی شمالی ۲۲۷۶
ارالوی کوچک هیر دهستان فولادلوی شمالی ۷۱۶
اروانق مرکزی دهستان سردابه ۲۶۹
امیدچه مرکزی دهستان سردابه ۱۷۱۰
انزآب‌علیا مرکزی دهستان کلخوران ۱۵۸۱
اینلو هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۵۸۲
ایوریق هیر دهستان فولادلوی شمالی ۱۴۶۳
آقاباقر مرکزی دهستان شرقی ۱۲۶۶
آق‌بلاغ‌آقاجان‌خان مرکزی دهستان شرقی ۱۸۰۲
آق‌بلاغ‌رستم‌خانی مرکزی دهستان شرقی ۱۸۳۷
آق‌چه‌کند مرکزی دهستان کلخوران ۵۶۷
آلوچه‌فولادلو هیر دهستان فولادلوی شمالی ۳۳۶
بنفشه‌درق مرکزی دهستان بالغلو ۳۳۹
بودالالو هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۴۵۱
بیله‌درق هیر دهستان هیر ۴۰۳
پیراقوم مرکزی دهستان شرقی ۱۵۶۹
پیرالقیر مرکزی دهستان بالغلو ۴۳۲
تازه‌کندشریف‌آباد مرکزی دهستان کلخوران ۷۳۵
تپراقلو مرکزی دهستان شرقی ۸۸۸
تقی‌دیزج مرکزی دهستان ارشق شرقی ۴۱۵
جبه‌دار مرکزی دهستان غربی ۱۵۲۹
جمادی مرکزی دهستان سردابه ۳۵۷
جمایران مرکزی دهستان ارشق شرقی ۴۲۱
جیاوان هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۲۲۶
چناقرود مرکزی دهستان سردابه ۲۴۸۰
چنذانق مرکزی دهستان شرقی ۷۲۸
حسن‌باروق مرکزی دهستان بالغلو ۶۲۱
حسنعلی‌کندی مرکزی دهستان سردابه ۲۱۳
حفظ‌آباد هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۲۷۱
حکیم‌قشلاقی مرکزی دهستان بالغلو ۱۳۱۲
حمل‌آباد مرکزی دهستان سردابه ۱۰۴۱
خانقاه هیر دهستان هیر ۴۶۹
خشکه‌رود مرکزی دهستان سردابه ۸۴۰
خلیل‌آباد هیر دهستان فولادلوی شمالی ۱۹۵۵
خیارک مرکزی دهستان سردابه ۳۱۸۳
دلیلو هیر دهستان فولادلوی جنوبی ۳۳۵
دمدمه هیر دهستان هیر ۲۴۲
دیجوجین مرکزی دهستان سردابه ۱۱۴۴