تاریخ:پنجشنبه 11 اسفند 1384-01:01 ق.ظ

 

عکس خانواده صبوریها وبیدارکه درزمان ثبتنام ماموران سجل دولت پهلوی اشتباه ثبت شده
برادران قلی-مرحوم نادر وعلی صبوری

احسان وغلام صبوریآقازاده های ایرج صبوری فرزند مرحوم نادرصبوریبابک صبوری وفرزندش


علی - بهروز- احسان ومرحوم لطفعی صبوری (چهار نسل از صبوریها)


محمد صبوری فرزندعلی
مشهدی بایرام وبهنام بیدارآرین وشهرام بیدار
بهروزصبوری در کنار تابلو کوچه شهید پرویز صبوری درروستای دیولق