هنرمند دیولقی(کارشناس هنری)در شبکه جهانی جام جم (پاپوش نمدی)

 

 
 
هنرمند دیولقی(کارشناس هنری)در شبکه جهانی جام جم(آموزش نمدمالی نقش برجسته)
 

 

دکتر شاکری دولق(شبکه جام جم)

 

مستند دیولق

 

 

بازگشت شهید الماس بیرامی بعداز سی سال دوری از وطن