سرکار خانم مژگان عبدالهی دولق جهانی جام جم

 

خاطره گویی حاج قلی صبوری پور(دیولق قدیم)کانال دیولق درآپارات

 

 
هنرمند دیولقی(کارشناس هنری)در شبکه جهانی جام جم(آموزش نمدمالی نقش برجسته)